سرویس رایگان دریافت اطلاعات آب و هوا با فرمت JSON برای استفاده از این سرویس کافیست آدرس زیر را توسط ماژول GET کنید. http://esp8266project.ir/iotservice/webservice/weather/weather_json.php?city=tabriz مقدار city باید یکی از مقادیر زیر باشد که در واقع انتخاب کننده شهر  می باشد.در مثال بالا شهر تبریز انتخاب شده است. abadan abadeh abumusa ahar ahvaz aligoodarz anzali arak […]